การประชุมวิชาการทางออปติกส์และการประยุกต์ใช้งานแห่งชาติ ครั้งที่ 7

The Seventh National Conference on Optics and Applications (NCOA-7)

16 มีนาคม 2555
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

จัดโดย
ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

English :: ไทย

   

 
เมนูหลัก
หน้าหลัก
คณะกรรมการ
กำหนดการ
ข่าวสาร
 

บทความ
ประกาศรับบทความ
รูปแบบบทความ
ส่งบทความ
ผู้อ่านบทความ
คณะกรรมการ
ลงทะเบียน

สถานที่
สถานที่จัดงาน
 

Sponsor :
Download-form(pdf)
Download-form(doc)

ติดต่อ
ผู้จัดงาน
 

 


 

 

ข่าวประกาศ :: ดาวน์โหลดตารางการจัดการประชุม NCOA-7

Conference Program

The Seventh National Conference on Optics and Applications (NCOA-7)

Friday 16 March, 2012
Mahanakorn University of Technology, Nong Chok, Bangkok

Time Description
8.00-9.00

Registration

9.00-9.10 Welcome address by Dr. Sommart Sang-Ngern, General Chair
9.10-9.20 Official opening by Assoc. Prof. Dr. Sujate Jantarang, the President of Mahanakorn University of Technology
9.20-9.55 Guest speaker :
New technology in optical communication testing

IRC Technologies Limited

9.55-10.30 Invited Paper :
On the Feasibility of Converting Commercial LED Spotlight into Transmitters for Pulse Modulated VLC Signal

Dr. Karel L Sterckx, School of Engineering, Bangkok University

10.30-10.50

Coffee break

10.50-12.10

Technical Paper Session I

10.50-11.10 A Theoretical Analysis of Optically Pumped Alkali Vapor Lasers

Amarin Ratanavis , KMUTNB.

11.10-11.30 Dielectric Thin Film Thickness Measurement using Laser Interferometry with Multiple Wavelength

Sarima Armi, Apichai Bhatranand, Rardchawadee Silapunt, Danai Sinlabud, KMUTT.

11.30-11.50 Effect of Nickel Dopant on Structural and Optical Properties of WO3 Optical Thin Films Prepared by Sol-gel Spin Coating

Orawan Tanomkiat, Kanokkorn Paipitak, Wisanu Pecharapa, Wichan Techitdheera, KMITL.

11.50-12.10 การปรับปรุงคุณสมบัติทางของอุปกรณ์ AWG โดยการเพิ่ม Transmission Star Couplers เข้าไปในบริเวณ FPR1

เจนวิทย์ ทิพย์พินิจ, วีรชัย อัศวเมธาพันธ์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

12.10-13.10

Lunch

13.10-14.50

Technical Paper Session II

13.10-13.30 Robust and Wide Range Carrier Frequency Estimation for Coherent Receivers

Kittitpong Piyawanno, Sakda Naruniranat, Royal Thai Naval Academy.

13.30-13.50 The Analysis of XOR PRUS Channel Allocation for FDM Lightwave System

Phaiboon Amneaychaiwat, Ashira Jumpates, Suthichai Noppanakeepong, KMITL.

13.50-14.10 การออกแบบการส่งไร้สายแบบ Multi-Hop สำหรับโครงข่ายเข้าถึงสื่อสารไร้สายร่วมกับสื่อสารผ่านเส้นใยแสง

ปณยา เพ็งบุญ, พสุ แก้วปลั่ง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14.10-14.30 ผลกระทบของความผิดเพี้ยนของสัญญาณที่มีต่อการสื่อสัญญาณแบบออนออฟคีย์อิ้งชนิดกลับสู่ศูนย์ความเร็ว 40 กิกะบิตต่อวินาทีบนโครงข่ายเชิงแสงแบบพาสซีฟ

วราภรณ์ เกตุอุไร, รชฏ มณีขัติ, พสุ แก้วปลั่ง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14.30-14.50 อัลกอริทึมสำหรับใช้หน่วยชดเชยดิสเพอร์ชันสำหรับโครงข่ายเสนใยแสงแบบ wavelength-routed ที่ใช้อัตราการรับส่งข้อมูลที่40 Gb/s ต่อช่องสัญญาณ

ทรรศมล เอี๊ยบศิริเมธี, พสุ แก้วปลั่ง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14.50-15.10

Coffee Break

15.10-16.30

Technical Paper Session III

15.10-15.30 การสาธิตการหาวัตถุบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

รุจชัย อึ้งอารุณยะวี, มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

15.30-15.50 A Study on the Possibility to Determine Body Fat using Light Applied to a Finger

Danai Sinlabud, Apichai Bhatranand, Ekapon Siwapornsathain, KMUTT.

15.50-16.10 การวิเคราะห์ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อค่าความสูญเสียเชิงแสงสำหรับการเชื่อมต่อเส้นใยนำแสงชนิด SMF-28 และ MP980

วรีรัตน์ อินทร์อาจ, วีรชัย อัศวเมธาพันธ์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

16.10-16.30 การรักษาเสถียรภาพค่ากำลังงานแสงของปั๊มเลเซอร์ด้วยการชดเชยอุณหภูมิ

ผลินทิพย์ ผู้บังเกิดผล, คามิน เล็กแดงอยู่, วิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

16.30

Closing Remarks

   

 
 ประกาศ!!! เรื่องการลงทะเบียน
1. ค่าลงทะเบียน
 
ก่อนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555
สำหรับนักศึกษา 500 บาท
สำหรับอาจารย์ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป

1000 บาท


หลังวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555
สำหรับนักศึกษา 600 บาท
สำหรับอาจารย์ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป 1,200 บาท

หมายเหตุ

**  สำหรับผู้นำเสนอบทความ วันสุดท้ายของการลงทะเบียน คือ วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555
   
*** การลงทะเบียนกรณีนักศึกษา ต้องแนบสำเนาบัตรนักศึกษามาพร้อมกับแบบฟอร์มการลงทะเบียนและหลักฐานการโอนเงินด้วย

 

2. การชำระค่าลงทะเบียน

ท่านสามารถชำระค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ธนาคารกรุงเทพ

สาขาหนองจอก เลขที่บัญชี  
217-0616-243  ประเภทออมทรัพย์

 

3. การส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนและหลักฐานการโอนเงิน

ส่งถึง อาจารย์อนุรี หล่อสวัสดิ์ศิริ 
ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

โทรสาร. 02-988-4026 หรือ  E-mail : anuree@mut.ac.th

ดาวน์โหลดเอกสารการลงทะเบียน


ปรับปรุงเมื่อ 3 กพ. 2555

 

 
 ประกาศ!!! เปลี่ยนแปลงกำหนดการการรับ และพิจารณาบทความครับ
  ขยายวันหมดเขตรับบทความ      16 มกราคม 2555
  แจ้งผลพิจารณาบทความ     1 กุมภาพันธ์ 2555
  หมดเขตรับบทความฉบับสมบูรณ์  15 กุมภาพันธ์ 2555
  านประชุมวิชาการ       16 มีนาคม 2555
 

 

 
 ผู้เขียนสามารถส่งบทความได้ที่ ncoa7paper@gmail.com

 โดยมีรายละเอียดการส่งบทความ ดังนี้

 1. ไฟล์บทความทั้งหมดต้องอยู่ในรูปของ PDF ไฟล์เท่านั้น

 2. ผู้เขียนต้องส่งไฟล์บทความจำนวน 2 ไฟล์ คือ ไฟล์บทความที่ไม่ปิดชื่อผู้แต่่ง
  ไฟล์ที่ปิดชื่อผู้แต่ง (สำหรับใช้ส่งให้ผู้ประเมินบทความ)

 3. โปรดแจ้ง ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน และเบอร์โทรศัพท์ ในข้อความ
  e-mail สำหรับใช้ในการติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลการพิจารณา และแจ้งกำหนดการต่างๆ

 

 

 

ประกาศรับบทความ

 

การประชุมวิชาการทางออปติกส์และการประยุกต์ใช้งานแห่งชาติ ครั้งที่ 7 กำหนดจัดการประชุมโดย ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2555 การประชุมวิชาการนี้ก่อกำเนิดขึ้นโดย IEEE-Photonics Thailand Chapter และ OSA Thailand Chapter โดยกำหนดให้เป็นการประชุมวิชาการประจำปีที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร และบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ได้นำเสนอผลงานวิจัยใหม่ ๆ และแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นทางด้านออปติกส์และการประยุกต์ใช้งาน ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านเทคโนโลยีเชิงแสงของประเทศ นอกจากนี้ ในการประชุมจะมีการนำเสนอบทความรับเชิญ โดยผู้เชี่ยวชาญในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย

 

 

 

สาขาบทความที่เกี่ยวข้อง

 

 • Fiber Optics Technology: Devices, Components, Fabrications, etc.

 • Optical Communication Systems

 • Optical Wireless Technology

 • Optical Image Processing

 • Waveguide Devices, Photonic Band Gap and Signal Conditioning Devices

 • Optoelectronic Semiconductor Devices

 • New Photonic Material

 • Nonlinear Optical Phenomena and Optical Solutions

 • Other Related Topics, etc.
   

 

การจัดเตรียมและส่งบทความ

บทความที่ประกอบขึ้นด้วยองค์ความรู้ใหม่ รายงานทางเทคนิคที่มีประโยชน์ต่อสังคม และไม่เคยส่งไปตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน สามารถจัดทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 6 หน้า ขนาดกระดาษ A4 ตามรูปแบบที่กำหนด (รายละเอียดดูใน http://www.photonicsthai.org/ncoa7) ผู้สนใจส่งบทความเข้าร่วมประชุม จะต้องส่งเอกสารบทความต้นฉบับในรูปแบบของไฟล์ MS-word หรือ PDF ผ่านเว็บไปที่ http://www.photonicsthai.org/ncoa7 เท่านั้น

การพิจารณาบทความจะกระทำโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องกับบทความ ทั้งนี้คำตัดสินของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นที่สิ้นสุด และจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบทางเวบไซด์และอีเมล์ของผู้เขียนบทความ โดยบทความที่ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอในที่ประชุม ต้องดำเนินการแก้ไขตามที่กรรมการแสดงความคิดเห็น มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

การนำเสนอบทความในการประชุมนี้ เป็นการนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation)

         กำนดการ        
   ขยายวันหมดเขตรับบทความ          16 มกราคม 2555
   แจ้งผลพิจารณาบทความ              1 กุมภาพันธ์ 2555
   หมดเขตรับบทความฉบับสมบูรณ์    15 กุมภาพันธ์ 2555
   านประชุมวิชาการ                      16 มีนาคม 2555

 

 


 

COPYRIGHT (C) 2011.